Mathcenter Community


ข้อสอบไทย - มัธยมต้น - คัดเลือก

เข้าเตรียมอุดม

ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สพฐ. มัธยมต้น

ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นตัวแทนประเทศรอบที่ 1 หรือรอบระดับเขตการศึกษา นักเรียนที่สอบผ่านจะได้สิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 หรือรอบระดับประเทศ จากนั้นนักเรียนที่ผ่านรอบสอง จะได้เข้าค่ายเพื่อคัดสอบคัดเป็นตัวแทนประเทศอีกครั้ง