Mathcenter Community


ข้อสอบไทย - มัธยมปลาย - คัดเลือก

โควตา มข.

ข้อสอบคัดเลือกบุคคลที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์ แผนวิทยาศาสตร์

โควตา มช.

ข้อสอบคัดเลือกบุคคลที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชาคณิตศาสตร์ แผนวิทยาศาสตร์

โควตา มอ.

ข้อสอบคัดเลือกบุคคลที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิชาคณิตศาสตร์ แผนวิทยาศาสตร์

เตรียมอุดมศึกษา

ข้อสอบวัดผลการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ทุนต่างประเทศ

ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศ

วัดสุทธิฯ

ข้อสอบวัดผลการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เอ็นทรานส์

ข้อสอบคัดเลือกบุคคลที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ แผนวิทยาศาสตร์

โอลิมปิก

ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อคัดตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์