Mathcenter Forum  

Go Back   Mathcenter Forum > คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา > ปัญหาคณิตศาสตร์ ม. ต้น
สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ รายชื่อสมาชิก ปฏิทิน ค้นหา ข้อความวันนี้ ทำเครื่องหมายอ่านทุกห้องแล้ว

ตั้งหัวข้อใหม่ Reply
 
เครื่องมือของหัวข้อ ค้นหาในหัวข้อนี้
  #31  
Old 17 ธันวาคม 2009, 21:22
เด็กใฝ่เรียน's Avatar
เด็กใฝ่เรียน เด็กใฝ่เรียน ไม่อยู่ในระบบ
เริ่มฝึกวรยุทธ์
 
วันที่สมัครสมาชิก: 15 สิงหาคม 2009
ข้อความ: 14
เด็กใฝ่เรียน is on a distinguished road
Default ผมมีโจทย์วิทย์มาให้ช่วยเฉลยหน่อยครับ

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ GoRdoN_BanksJunior View Post
จริงหรือเปล่า อยากสำรวจความคิดเห็นของแต่ละคนครับ

(แต่ผมอาจเป็นหนึ่งในนั้น เรื่องชีวะ)
1. หม้อต้มน้ำไฟฟ้าอันหนึ่งให้พลังงานความร้อนในอัตรา 420 วัตต์ เมื่อนำไปต้มน้ำ 100 กรัม ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ถ้าน้ำรับ
พลังงานความร้อนได้เพียง 25 เปอร์เซ็น จะใช้เวลานานเท่าไรในการต้มน้ำจนมีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส (กำหนดให้ความจุความร้อน
จำเพาะของน้ำเท่ากับ 4,200 จูลต่อกิโลกรัม-เคลวิน)
ก. 4 นาที ข. 5 นาที ค. 6 นาที ง. 7 นาที
2. ลูกปืนตะกั่วยิงเข้าไปในเนื้อไม้ได้ลึก 40 เซนติเมตร โดยมีความหน่วง 1,000 เมตรต่อวินาที 2 ความเสียดทานระหว่างลูกปืนกับเนื้อไม้ถูก
เปลี่ยนเป็นความร้อนที่ลูกปืนตะกั่วจนหมด อยากทราบว่าลูกปืนตะกั่วจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่าไร(กำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะของ
ตะกั่วเท่ากับ 126 จูลต่อกิโลกรัม-เคลวิน)
ก. 3.2 º C ข. 3.4 º C ค. 3.6 º C ง. 3.8 º C
4. ถ้าต้องการทำให้น้ำแข็ง 1 กรัม ที่อุณหภูมิ -10 ºC กลายเป็นไอน้ำที่ 100 ºC หมด จะต้องใช้ปริมาณความร้อนเท่าใด
กำหนด c น้ำแข็ง = 0.5 cal/g. ºC c น้ำ = 1 cal/g. ºC L ของการหลอมเหลว = 80 cal/g L ของการกลายเป็น
ไอ = 540 cal/g และ 1 cal = 4.2 J
ก. 725 จูล ข. 1500 จูล ค. 2320 จูล ง. 3045 จูล
5. หลอดไฟฟ้าหลอด1มีความต้านทาน 4 โอห์มต่อกับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ หลอดที่2มี ค.ต.ท. 5 โอห์ม ต่อกับแบตเตอรี่ 15
โวลต์ กำลังไฟฟ้าที่หลอดทั้งสองใช้ต่างกันเท่าใด
ก. 3 วัตต์ ข. 9 วัตต์ ค. 11 วัตต์ ง. 22 วัตต์
6. หลอดไฟ 12 โวลต์ 10 วัตต์ ถ้านำไปใช้กับแบตเตอรี่ 24 โวลต์ จะต้องนำความต้านทานกี่โอห์มไปต่ออนุกรมกับหลอดนี้ เพื่อให้หลอดไฟ
ใช้กำลังเท่าเดิม
ก. 14.4 โอห์ม ข. 16 โอห์ม ค. 20 โอห์ม ง. 28.8 โอห์ม
7. เทอร์โมมิเตอร์ชนิดหนึ่งมีจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของน้ำ 80o C และ 20o C ตามลำดับ ถ้าอุณหภูมิของวัตถุหนึ่งตรงสเกล 50o C แสดงว่า
วัตถุนั้นมีอุณหภูมิ
ก. 31.5oC ข. 37.5o C ค. 50.0o C ง. 62.5o C
8. อลูมิเนียมมวล 1 กิโลกรัม อุณหภูมิ 15o C ได้รับพลังงานความร้อน 13,500 จูล ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนไปเป็น 30o C ความจุความร้อน
จำเพาะของอลูมิเนียมมีค่าเท่าใด
ก. 45 J/kg.K ข. 90 J/kg.K ค. 300 J/kg.K ง. 900 J/kg.K
9.ลักษณะตาสีน้ำตาลในคนเป็นลักษณะเด่นข่มลักษณะตาสีฟ้า สามีภรรยาคู่หนึ่งมีตาสีน้ำตาลและมีบุตรสาวตาสีฟ้า โอกาสที่สามีภรรยา
คู่นี้จะมีบุตรคนต่อไปตาสีน้ำตาลเป็นสัดส่วนเท่าใด
ก. 0 ข. 1 /2 ค.1 / 4 ง. 3 / 4
10.ข้อใดเป็นไปได้เกี่ยวกับการเกิดแฝดต่างไข่
ก.ไข่ตกใบเดียว ผสมกับอสุจิ 2 ตัว ได้แฝดเพศเดียวกัน
ข.ไข่ตกมากกว่า 1 ใบ ผสมกับอสุจิ 1 ตัว ได้แฝดต่างเพศกัน
ค.ไข่ตกมากกว่า 1 ใบ ผสมกับอสุจิมากกว่า 1 ตัว ได้แฝดเพศเดียวกัน
ง.ไข่ตกมากกว่า 1 ใบ ผสมกับอสุจิมากกว่า 1 ตัว ได้แฝดต่างเพศกันเท่านั้น
11.ถ้าจัดจำพวกพืชเป็น 2 จำพวก คือ พืชที่มีเมล็ด และไม่มีเมล็ด นักเรียนจะจัดสาหร่ายหางกระรอกเป็นพืชจำพวกเดียวกับพืชชนิดใด
ก. ผักกูด ข. มอส ค.สาหร่ายไฟ ง. หมากผู้หมากเมีย
12.ผีเสื้อบางชนิดมีลักษณะเหมือนใบไม้แห้ง ลักษณะดังกล่าวเป็นการปรับตัวเพื่อประโยชน์ในแง่ใด
ก. หาอาหาร ข.หลบซ่อนตัว ค.หาคู่ผสมพันธุ์ได้สะดวก ง. เลี้ยงดูตัวอ่อนให้ปลอดภัย
13.ผีเสื้อวางไข่บนใบผักกาด ไข่ฟักเป็นหนอนกินใบผักกาด นกกระจอกมากินหนอน แมวกินนกกระจอกเป็นอาหาร ข้อใดคือความสัมพันธ์
สิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารถูกต้อง
ก. ผักกาด > ผีเสื้อ > แมว > นก ข.ผักกาด > ผีเสื้อ > นก > แมว
ค.ผีเสื้อ > ผักกาด > แมว > นก ง. แมว > นก > ผีเสื้อ > ผักกาด
14.สาหร่ายที่เลี้ยงไว้กับปลาหางนกยูงในกล่องพลาสติก จะมีชีวิตอยู่ได้หลายวัน สาหร่ายได้รับประโยชน์จากปลาหางนกยูงในด้านใด
ก. ได้รับน้ำจากปลาหางนกยูง ข.ได้รับเกลือแร่จากปลาหางนกยูง
ค.ได้รับแก๊สออกซิเจนจากปลาหางนกยูง ง.ได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปลาหางนกยูง
15.ข้อใดมีทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย
ก. แหนแดง สน กิ้งกือ ข.เฟิน มด แร้ง ค. เห็ด ปลวก เทาน้ำ ง. มอส ไรแดง ตะไคร่น้ำ
16. ข้อใดเรียงลำดับเหตุการณ์ในวัฏจักรไนโตรเจนได้ถูกต้อง
1. เกลือแอมโมเนีย 2.ไนเตรต 3.สารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน 4.ไนไตรต์ 5.แก๊สไนโตรเจน
ก. 2 > 4 > 3 > 5 > 1 ข. 3 > 1 > 4 > 2 > 5
ค.2 > 3 > 4 > 1 > 5 ง. 3 > 4 > 1 > 5 > 2
17. ศึกษาแผนภาพต่อไปนี้ A และ B หมายถึงข้อใด
A + O2 > กระบวนการหายใจของพืช >CO2 + B>การสังเคราะห์ด้วยแสง
ก. น้ำและพลังงาน ข. กลูโคสและน้ำ ค.น้ำและออกซิเจน ง. กลูโคสและพลังงาน
18. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ 220 V 60 W จะสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าเท่าใดขณะใช้งาน
ก. 0.03 แอมแปร์ ข. 0.06 แอมแปร์ ค. 0.27 แอมแปร์ ง. 3.7 แอมแปร์
19. ใช้หลอดไฟธรรมดาชนิด 6V 1W นาน 1 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่จูล
ก. 1 ข. 60 ค. 360 ง. 3,600
20.ลวดโลหะสองเส้นทำด้วยโลหะต่างชนิดกัน มีความต้านทานตามข้อใด
ก. มีขนาดเท่ากัน ข. มีขนาดไม่เท่ากัน
ค.มีความยาวเท่ากัน แต่พื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากัน ง. มีความยาวไม่เท่ากัน แต่มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน
21. เส้นลวดตัวนำในข้อใดมีความต้านทานมากที่สุด ถ้าทำด้วยโลหะชนิดเดียวกันหมด
ก. ยาว 10 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.03 cm2. ข. ยาว 10 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.02 cm2
ค. ยาว 15 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.02 cm2 ง. ยาว 15 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.01 cm2
22. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมีเตารีดกำลังไฟฟ้า 600 วัตต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆซึ่งใช้กระแสไฟฟ้ารวมกัน 3 แอมแปร์ (ไม่รวมเตารีด) บ้าน
หลังนี้ควรจะใช้ฟิวส์ขนาดเท่าใด
ก.ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด 5 A ข. ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด 7 A
ค. ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด 12 A ง.ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุดมากกว่า 3 A เล็กน้อย
23. ข้อใดเรียงลำดับขนาดของดาวเคราะห์จากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กได้ถูกต้อง
ก. ดาวเนปจูน ดาวยูเรนัส ดาวศุกร์ โลก ข.ดาวเนปจูน ดาวยูเรนัส โลก ดาวศุกร์
ค.ดาวศุกร์ โลก ดาวเนปจูน ดาวยูเรนัส ง.ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน โลก ดาวศุกร์
24. ทางช้างเผือกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นลายพาดสีขาวสว่างบนท้องฟ้าในคืนเดือนมืดสนิทคืออะไร
ก. เนบิวลาชนิดหนึ่ง ข. ฝุ่นธุลีในระบบสุริยะ
ค.ดวงดาวที่อยู่ในระบบกาแล็กซีของเรา ง.ดวงดาวที่อยู่นอกระบบกาแล็กซี ซึ่งอยู่ไกลมากจนมองแยกเป็นดวงๆ ไม่ออก
25. ถ้าดาวฤกษ์ดวงหนึ่งแรกเกิดมีอุณหภูมิพื้นผิว 11,000 องศาเซลเซียส เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปเป็น 5,600 องศาเซลเซียส
4,000 องศาเซลเซียส และ 3,000 องศาเซลเซียส สีของดาวจะเปลี่ยนแปลงจากแรกเกิดตามลำดับอย่างไร
ก. ขาว เหลือง ส้ม แดง ข. ขาว แดง เหลือง ส้ม ค. ขาว แดง ส้ม เหลือง ง. ขาว ส้ม เหลือง แดง
26. ใช้หลอดไฟฟ้า 60 วัตต์ 1 หลอด วันละ 5 ชั่วโมง และหลอดไฟฟ้า 100 วัตต์ 1 หลอด วันละ 2 ชั่วโมง ในเดือนเมษายนจะเสียค่าไฟฟ้า
เท่าใด ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 1 บาท
ก. 15.00 บาท ข. 16.80 บาท ค.62.00 บาท ง. 500.00 บาท
27.สถานีรับข้อมูลจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทยอยู่ที่ใด
ก. บางละมุง ชลบุรี ข. ศรีราชา ชลบุรี ค. สุขุมวิท กรุงเทพฯ ง. บางปะกง ฉะเชิงเทรา
28.วางวัตถุ เป็นระยะ 25 เซนติเมตร หน้ากระจกเงาเว้าซึ่งมีรัศมีความโค้ง 80 เซนติเมตร จงหาระยะภาพและชนิดของภาพ
1. ภาพเสมือน ระยะภาพ 66.7 ซม. 2. ภาพเสมือน ระยะภาพ 50.0 ซม.
3. ภาพจริง ระยะภาพ 66.7 ซม. 4. ภาพจริง ระยะภาพ 50.0 ซม.
29.วางวัตถุเป็นระยะ 30 เซนติเมตรหน้ากระจกเงานูนซึ่งมีรัศมีความโค้ง 40 เซนติเมตร จงหาชนิดและตำแหน่งของภาพ
1. ภาพเสมือน ระยะภาพ 6.0 ซม. 2.ภาพเสมือน ระยะภาพ 12.0 ซม.
3. ภาพจริง ระยะภาพ 6.0 ซม. 4. ภาพจริง ระยะภาพ 12.0 ซม.
30.วัตถุสูง 4 เซนติเมตร วางหน้าเลนส์นูนเป็นระยะ 20 เซนติเมตร ถ้าเลนส์มีระยะโฟกัส 12 เซนติเมตร จงหาความสูงของภาพ
1. 6 เซนติเมตร 2. 8 เซนติเมตร 3. 10 เซนติเมตร 4. 12 เซนติเมตร
31.วางวัตถุสูง 9 เซนติเมตร หน้าเลนส์เว้าเป็นระยะ 27 เซนติเมตร ถ้าเลนส์มีระยะโฟกัส 18 เซนติเมตร จงหาระยะภาพและชนิดของภาพ
1. ภาพเสมือน ระยะภาพ 10.8 ซม. 2. ภาพเสมือนระยะภาพ 3.6 ซม.
3. ภาพจริง ระยะภาพ 10.8 ซม. 4. ภาพจริง ระยะภาพ 3.6 ซม.
32.ปลาอยู่ลึกจากผิวน้ำเป็นระยะ12 เซนติเมตร ผีเสื้อบินอยู่เหนือน้ำเป็นระยะ 9 เซนติเมตร ผีเสื้อมองลงมาตรงๆจะมองเห็นปลาลึกจากผิวน้ำ
เป็นเท่าไร (n ของน้ำเท่ากับ 1.33)
1. 12 เซนติเมตร 2. 9 เซนติเมตร 3. 8 เซนติเมตร 4. 4 เซนติเมตร
33. ปลาอยู่ลึกจากผิวน้ำเป็นระยะ12 เซนติเมตร ผีเสื้อบินอยู่เหนือน้ำเป็นระยะ 9 เซนติเมตรปลามองขึ้นไปตรงๆจะมองเห็นผีเสื้ออยู่สูงจากผิว
น้ำเป็นเท่าไร (n ของน้ำเท่ากับ 1.33)
1. 4 เซนติเมตร 2. 8 เซนติเมตร 3. 9 เซนติเมตร 4. 12 เซนติเมตร
34. ต้มน้ำบนยอดเขาเดือด ณ อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส อยากทราบว่ายอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณกี่กิโลเมตร
1. 1.5 2. 1.8 3. 2.4 4. 2.8
35. ต้มน้ำที่ใต้หน้าผาลึกจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.5 กิโลเมตร น้ำจะเดือด ณ อุณหภูมิ กี่องศาฟาเรนไฮต์
1. 212 2. 215 3. 221 4. 225
36. กระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน กระดาษลิตมัสสีแดง สาร A คือสารกลุ่มใด
ก. น้ำปูนใส น้ำขี้เถ้า ข. น้ำมะนาว โซดาซักผ้า ค. น้ำส้มสายชู น้ำอัดลม ง. น้ำยาล้างห้องน้ำ ผงฟู
37. สารละลายข้อใดไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสทั้งสองสี
ก. น้ำเกลือ น้ำเชื่อม ข. น้ำสบู่ น้ำขี้เถ้า ข. น้ำสบู่ น้ำขี้เถ้า ง. น้ำมะขาม น้ำโซดา
38. วัตถุมวล 5 และ 10 กิโลกรัม ตกอย่างอิสระจากที่สูง 10 และ 5 เมตร ตามลำดับ จงเลือกข้อความที่ถูกต้อง
ก. วัตถุทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกัน ข. วัตถุทั้งสองมีความเร็วสุดท้ายเท่ากัน
ค.วัตถุทั้งสองมีพลังงานจลน์ และ พลังงานศักย์เท่ากันที่ระดับความสูงเดียวกัน ง. วัตถุทั้งสองมีความเร่งเท่ากัน
39. วัตถุมีปริมาตร 0.3 ลูกบาศก์เมตร ความหนาแน่น 1200 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร จมอยู่ในน้ำที่ก้นภาชนะ จะต้องออกแรงยกวัตถุใน
น้ำกี่นิวตัน จึงพอดีลอยปริ่มที่ผิวน้ำ
ก. 400 นิวตัน ข. 500 นิวตัน ค. 600 นิวตัน ง. 700 นิวตัน
40.หย่อนสมอเรือมวล 200 กิโลกรัม ลงในทะเล จะต้องใช้แรงอย่างน้อยเท่าใดจึงจะดึงสมอเรือจึงไม่ให้สมอเรือถึงพื้น กำหนด ความ
หนาแน่นของน้ำทะเล 1500 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ความหนาแน่นของสมอเรือ 10000 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ก. 1500 นิวตัน ข. 1550 นิวตัน ค. 1600 นิวตัน ง. 1700 นิวตัน
41.ท่อนไม้รูปทรงกระบอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ซม. ลอยอยู่ในน้ำ โดยส่วนที่จมน้ำเป็น 20 ซม. จงหามวลของไม้
ก. 3.1 กิโลกรัม ข. 2.8 กิโลกรัม ค. 2.5 กิโลกรัม ง. 2.0 กิโลกรัม
42. วัตถุชนิดหนึ่งหนัก 0.8 นิวตัน ในอากาศ และหนัก 0.6 นิวตัน เมื่อชั่งขณะจมในน้ำมันเบนซิน ซึ่งมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 0.7 จงหา
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของวัตถุนั้น
ก. 3.0 ข. 2.8 ค. 2.0 ง. 1.8
43.ไม้มวล 0.5 kg เมื่อนำไปลอยน้ำ ปรากฏว่าส่วนที่จมอยู่ในน้ำ 3 ส่วน ส่วนที่อยู่เหนือน้ำ 1 ส่วน จงหาความหนาแน่นของไม้กำหนด
ความหนาแน่นของน้ำ 1000 kg/m3
ก. 667 kg/m3 ข. 750 kg/m3 ค. 800 kg/m3 ง. 900 kg/m3
44. ก้อนหินมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 5 มีปริมาตร 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อนำก้อนหินไปแขวนกับเครื่องชั่งสปริงแล้วนำไปชั่งในน้ำ
เครื่องชั่งสปริงจะอ่านค่าได้กี่นิวตัน
ก. 15.0 ข. 20.0 ค. 25.0 ง. 30.0
45. ลูกบอลมวล 0.2 กิโลกรัม ปริมาตร 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผูกติดกับเชือกซึ่งปลายเชือกผูกติดกับก้นถัง เมื่อเติมน้ำลงในถังจน
ท่วมมิดลูกบอล จงหาแรงตึงในเส้นเชือก
ก. 8 นิวตัน ข. 10 นิวตัน ค. 4 นิวตัน ง. 6 นิวตัน
46. .แสงมีอัตราเร็วในAเป็น 2 เท่า ของอัตราเร็วคลื่นในB ถ้าเคลื่อนที่จากAไปสู่B โดยทำมุมตกกระทบ 60 องศา จงหา sineของมุมหักเห
ของคลื่นแสง
ก. 1 ข. 2
3 ค. 2
1 ง. 4
3
47.รถทดลองมวล 0.5 กิโลกรัม วิ่งด้วยอัตราเร็ว2.0 เมตรต่อวินาทีบนพื้นราบ เข้าชนสปริงอันหนึ่งซึ่งมีปลายข้างหนึ่งยึดติดกับผนังและมีค่า
คงตัวสปริง 200 นิวตันต่อเมตร สปริงจะหดตัวเท่าใดในจังหวะที่มวลลดอัตราเร็วเป็นศูนย์พอดี
ก. 10ซม. ข. 20 ซม. ค.30ซม. ง. 40 ซม.
48. เครื่องยนต์ของรถทำงานในอัตรา 40,000 จูล/วินาที ทำให้รถยนต์แล่นไปในแนวตรงด้วยอัตราเร็วคงตัว 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง จงหาแรงขับ
ของเครื่องยนต์
ก. 1,600 นิวตัน ข. 1,700 นิวตัน ค. 1,900 นิวตัน ง. 1,900 นิวตัน
49. ความต้านทานตัวหนึ่งต่อกับแบตเตอรี่ ทำให้มีกระแส 0.6 แอมแปร์ ไหลผ่าน เมื่อนำความต้านทาน 4 โอห์มมาต่ออนุกรมกับความ
ต้านทานตัวแรก จะทำให้กระแสลดลงไปจากเดิม 0.1 แอมแปร์ จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ว่ามีกี่โวลต์
ก. 5 ข. 6 ค. 12 ง. 0.48


51 .ล้อ-เพลา อันหนึ่งมีวัตถุแขวนอยู่หนัก 357 นิวตัน รัศมีล้อยาว 15 เซนติเมตร รัศมีเพลายาว 5 เซนติเมตร ถ้าต้องการออกแรง เพื่อจะให้
วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นด้วยแรง 178.5 นิวตัน ปรากฏว่ายกวัตถุเคลื่อนได้พอดี ล้อ-เพลานี้มีความได้เปรียบเชิงกลทางทฤฎีเท่าใด
ก. 2 ข. 2.5 ค. 3 ง. 4
52. คนงาน ใช้แม่แรงยกรถที่มีน้ำหนัก 3366 นิวตัน โดยที่รัศมีคานหมุนยาว 21 เซนติเมตร และมีระยะห่างของเกลียว 3 เซนติเมตร อยาก
ทราบว่าจะต้องออกแรงอย่างน้อยเท่าใด
ก.75.5 นิวตัน ข.76 นิวตัน ค.76.5 นิวตัน ง.77 นิวตัน
53.แม่ค้าขายส้มจัดส้มใส่กระจาดข้างหน้าหนัก 12 กิโลกรัม กระจาดหลังหนัก 18 กิโลกรัม ถ้าเขาใช้ไม้คานยาว 1.5 เมตรหาม แม่ค้าจะต้อง
เอาบ่ารองรับไม้คานที่ใด จึงจะหาบไปได้โดยไม่ต้องใช้มือจับไม้คาน หรือกระจาด กำหนดคานหนัก 1 กิโลกรัม (หาค่า X)

ก. 0.6000 ข. 0.6095 ค. 0.6048 ง. 0.6548
54.นายดำและ นายแดงใช้คานยาว 1.5 เมตร หาบกระสอบข้าวสารหนัก 10 กิโลกรัม ถ้าแขวนกระสอบห่างจากนายดำเป็นระยะทาง 0.9
เมตร อยากทราบว่านายดำและนายแดงจะรับน้ำหนักคนละกี่นิวตันตามลำดับ กำหนดให้คานหนัก 10 นิวตัน

ก. 45 และ 65 ข. 40 และ 70 ค. 55 และ 55 ง. 65 และ 45
55.วัตถุหนัก 2 กก. วางบนพื้นราบ ที่มีค่าแรงเสียดทาน 3 นิวตัน เมื่อออกแรงดึงตามแนวราบ วัตถุเริ่มเคลื่อนที่พอดี จงหาสัมประสิทธิ์ของ
แรงเสียดทาน (1 กิโลกรัม = 10 นิวดัน)
ก. 0.15 ข. 0.3 ค. 0.5 ง. 0.6
56.เด็กคนหนึ่งต้องการลากรถมวล 5 กิโลกรัม บรรจุของมวล 45 กก. ด้วยแรง 100 N ถ้าพื้นและรถไม่มีความฝืด เด็กคนนี้จะลากรถไปได้
ไกลเท่าใด จากสภาพหยุดนิ่งในเวลา 3 วินาที
ก. 10 เมตร ข. 8 เมตร ค. 4 เมตร ง. 9เมตร
57.วัตถุมวล 20 กิโลกรัม วางอยู่บนพื้นราบที่มีค่าของสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างวัตถุกับพื้นเท่ากับ 0.4 จะต้องออกแรงตามแนวราบ
อย่างน้อยกี่นิวตันจึงจะทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ (กำหนดให้ค่า g=10m/s2)
ก. 40 ข. 80 ค. 160 ง. 190
58.วัตถุ 50 กิโลกรัม ถ้าต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จะต้องออกแรงตามแนวราบอย่างน้อย 250 นิวตัน ถามว่าสัมประสิทธิ์ของ
แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของพื้นกับวัตถุมีค่าเท่าใด (กำหนดให้ค่า g = 10 เมตรต่อวินาที^2 )
ก. 0.5 ข. 0.75 ค. 1.0 ง. 1.5
__________________
__________________________________

ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการกระทำ ไม่ใช่การอธิษฐาน
อดีตเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ เราใช้เป็นบทเรียนสอนตัวเราได้
ปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราต้องทำและ ปฏิบัติในขณะนี้เราต้องทำโดยใช้ทั้ง
สติ และ ปัญญาโดยคิดถึงทั้ง
อดีต และ อนาคตอนาคต เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไร
แต่เราสามารถกำหนดได้ตั้งความหวังกับมัน ได้
โดยทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #32  
Old 17 ธันวาคม 2009, 22:08
อยากเข้าใจคณิต(LoveMaths) อยากเข้าใจคณิต(LoveMaths) ไม่อยู่ในระบบ
จอมยุทธ์หน้าใหม่
 
วันที่สมัครสมาชิก: 03 กรกฎาคม 2009
ข้อความ: 62
อยากเข้าใจคณิต(LoveMaths) is on a distinguished road
Default

ใจจริงอยากจะเป็น วิดวะครับ
แต่เมื่อก่อนดันโง่คณิต เก่งวิทย์
ปีที่แล้ววิทย์ไปได้ดี คณิตอยู่ปานกลาง
ปัจจุบันวิทย์ลืมลางๆ คณิตก็กำลังฟิต กำลังปั๊ดตะนา (พัฒนา)
อนาคต วิทย์อาจจะฟิต คณิตอาจจะเลือนลาง

ปล.ผมสอบวันนี้โคตรอายคนครับ ระบบสมการ (คณิตเสริม) เต็ม 70 เพื่อนได้ 40 up ผมได้ 12/70 ทำเกือบหมดทุกข้อ
คิดว่าทำได้ เกินครึ่ง แต่ก็ดันสะเพร่าอีก เซ็งครับ ชีวิตผม เมื่อไรจะถึงขั้น Pro ซักทีเนี่ย
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #33  
Old 17 ธันวาคม 2009, 22:23
คusักคณิm's Avatar
คusักคณิm คusักคณิm ไม่อยู่ในระบบ
เทพยุทธ์
 
วันที่สมัครสมาชิก: 28 มีนาคม 2008
ข้อความ: 4,887
คusักคณิm is on a distinguished road
Default

1.ตอบ 5นาที
__________________
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #34  
Old 18 ธันวาคม 2009, 09:52
คนดีที่โลกรอ's Avatar
คนดีที่โลกรอ คนดีที่โลกรอ ไม่อยู่ในระบบ
สมาชิกใหม่
 
วันที่สมัครสมาชิก: 19 สิงหาคม 2009
ข้อความ: 7
คนดีที่โลกรอ is on a distinguished road
Default

รบกวนช่วยเฉลยวิธีทำให้ด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ เด็กใฝ่เรียน View Post
18. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ 220 V 60 W จะสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าเท่าใดขณะใช้งาน
ก. 0.03 แอมแปร์ ข. 0.06 แอมแปร์ ค. 0.27 แอมแปร์ ง. 3.7 แอมแปร์

ข้อ18 ตอบ 3 เพราะ
กระแสไฟฟ้า=60/220
= 0.27 ครับผม

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ เด็กใฝ่เรียน View Post
20.ลวดโลหะสองเส้นทำด้วยโลหะต่างชนิดกัน มีความต้านทานตามข้อใด
ก. มีขนาดเท่ากัน ข. มีขนาดไม่เท่ากัน
ค.มีความยาวเท่ากัน แต่พื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากัน ง. มีความยาวไม่เท่ากัน แต่มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน
ความยาวมาก ความต้านทานมาก ความยาวน้อนความต้านทานน้อย
พื้นที่มากความต้านท้านน้อย พื้นที่น้อยความต้านทานมาก

ตอบ ค.มีความยาวเท่ากัน แต่พื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากัน
ไม่รู้ถูกป่าว

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ เด็กใฝ่เรียน View Post
21. เส้นลวดตัวนำในข้อใดมีความต้านทานมากที่สุด ถ้าทำด้วยโลหะชนิดเดียวกันหมด
ก. ยาว 10 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.03 cm2. ข. ยาว 10 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.02 cm2
ค. ยาว 15 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.02 cm2 ง. ยาว 15 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.01 cm2
จาก
ความยาวมาก ความต้านทานมาก ความยาวน้อนความต้านทานน้อย
พื้นที่มากความต้านท้านน้อย พื้นที่น้อยความต้านทานมาก
ตอบ ง.ยาว 15 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.01 cm2

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ เด็กใฝ่เรียน View Post
23. ข้อใดเรียงลำดับขนาดของดาวเคราะห์จากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กได้ถูกต้อง
ก. ดาวเนปจูน ดาวยูเรนัส ดาวศุกร์ โลก ข.ดาวเนปจูน ดาวยูเรนัส โลก ดาวศุกร์
ค.ดาวศุกร์ โลก ดาวเนปจูน ดาวยูเรนัส ง.ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน โลก ดาวศุกร์
ตอบ ข.ดาวเนปจูน ดาวยูเรนัส โลก ดาวศุกร์

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ เด็กใฝ่เรียน View Post
10.ข้อใดเป็นไปได้เกี่ยวกับการเกิดแฝดต่างไข่
ก.ไข่ตกใบเดียว ผสมกับอสุจิ 2 ตัว ได้แฝดเพศเดียวกัน
ข.ไข่ตกมากกว่า 1 ใบ ผสมกับอสุจิ 1 ตัว ได้แฝดต่างเพศกัน
ค.ไข่ตกมากกว่า 1 ใบ ผสมกับอสุจิมากกว่า 1 ตัว ได้แฝดเพศเดียวกัน
ง.ไข่ตกมากกว่า 1 ใบ ผสมกับอสุจิมากกว่า 1 ตัว ได้แฝดต่างเพศกันเท่านั้น
ตอบ ค.ไข่ตกมากกว่า 1 ใบ ผสมกับอสุจิมากกว่า 1 ตัว ได้แฝดเพศเดียวกัน
ครับผม

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ เด็กใฝ่เรียน View Post
27.สถานีรับข้อมูลจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทยอยู่ที่ใด
ก. บางละมุง ชลบุรี ข. ศรีราชา ชลบุรี ค. สุขุมวิท กรุงเทพฯ ง. บางปะกง ฉะเชิงเทรา
ตอบ ข. ศรีราชา ชลบุรี
ครับผม

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ เด็กใฝ่เรียน View Post
36. กระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน กระดาษลิตมัสสีแดง สาร A คือสารกลุ่มใด
ก. น้ำปูนใส น้ำขี้เถ้า ข. น้ำมะนาว โซดาซักผ้า ค. น้ำส้มสายชู น้ำอัดลม ง. น้ำยาล้างห้องน้ำ ผงฟู
ตอบ ค. น้ำส้มสายชู น้ำอัดลม
ครับผม

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ เด็กใฝ่เรียน View Post
13.ผีเสื้อวางไข่บนใบผักกาด ไข่ฟักเป็นหนอนกินใบผักกาด นกกระจอกมากินหนอน แมวกินนกกระจอกเป็นอาหาร ข้อใดคือความสัมพันธ์
สิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารถูกต้อง
ก. ผักกาด > ผีเสื้อ > แมว > นก ข.ผักกาด > ผีเสื้อ > นก > แมว
ค.ผีเสื้อ > ผักกาด > แมว > นก ง. แมว > นก > ผีเสื้อ > ผักกาด
ตอบ ข.ผักกาด > ผีเสื้อ > นก > แมว
ครับผม

18 ธันวาคม 2009 18:06 : ข้อความนี้ถูกแก้ไขแล้ว 1 ครั้ง, ครั้งล่าสุดโดยคุณ nongtum
เหตุผล: consecutive posts merged
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #35  
Old 20 ธันวาคม 2009, 18:16
Mathcenter_story's Avatar
Mathcenter_story Mathcenter_story ไม่อยู่ในระบบ
จอมยุทธ์หน้าใหม่
 
วันที่สมัครสมาชิก: 27 ธันวาคม 2008
ข้อความ: 87
Mathcenter_story is on a distinguished road
Send a message via MSN to Mathcenter_story
Default

อ้างอิง:
ข้อความเดิมเขียนโดยคุณ Scylla_Shadow View Post
ผมโง่ทั้งคู่เลยครับ

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับๆๆๆๆ
__________________
ความดีก็เหมือนกางเกงใน ต้องมีติดตัวไว้ แต่ไม่ต้องเอามาโชว์

20 ธันวาคม 2009 18:16 : ข้อความนี้ถูกแก้ไขแล้ว 1 ครั้ง, ครั้งล่าสุดโดยคุณ Mathcenter_story
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #36  
Old 23 ธันวาคม 2009, 20:24
TuaZaa08's Avatar
TuaZaa08 TuaZaa08 ไม่อยู่ในระบบ
จอมยุทธ์หน้าหยก
 
วันที่สมัครสมาชิก: 25 กรกฎาคม 2007
ข้อความ: 183
TuaZaa08 is on a distinguished road
Default

มันไม่จริงทั้งหมดหรอกคับ เพื่อนผม เก่งเลขมากๆอ่ะ แล้วก้อเก่งวิทย์ด้วย เก่งพอกะเลขเลย
__________________
** ถ้าไม่สู้จะรู้หรือว่าแพ้ ถ้าอ่อนแอคงไม่รู้ว่าเข้มแข็ง **
ไม่ยืนหยัดคงไม่รู้ว่ามีแรง ไม่ถูกแซงคงไม่รู้เราช้าไป **

Sub #1 สิ่งที่มั่นใจที่สุดกลับทำให้รู้สึกแย่ที่สุด T T
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #37  
Old 23 ธันวาคม 2009, 21:01
jikgui's Avatar
jikgui jikgui ไม่อยู่ในระบบ
จอมยุทธ์หน้าใหม่
 
วันที่สมัครสมาชิก: 10 เมษายน 2009
ข้อความ: 82
jikgui is on a distinguished road
Default

ผมโง่ชีวะมากๆ

ฟิสิกพอไปได้ เพราะมันคำนวณๆคับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #38  
Old 27 ธันวาคม 2009, 20:47
SolitudE's Avatar
SolitudE SolitudE ไม่อยู่ในระบบ
กระบี่ประสานใจ
 
วันที่สมัครสมาชิก: 22 ตุลาคม 2009
ข้อความ: 845
SolitudE is on a distinguished road
Default

#31

แบ่งโจทย์หน่อยได้ไหมครับ

ติดกันเป็นแผง ตาลายจริงๆ - -
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #39  
Old 27 ธันวาคม 2009, 21:55
\+\SUKEZผู้ยิ่งใหญ่/+/'s Avatar
\+\SUKEZผู้ยิ่งใหญ่/+/ \+\SUKEZผู้ยิ่งใหญ่/+/ ไม่อยู่ในระบบ
จอมยุทธ์หน้าใหม่
 
วันที่สมัครสมาชิก: 03 กันยายน 2009
ข้อความ: 94
\+\SUKEZผู้ยิ่งใหญ่/+/ is on a distinguished road
Default

ทุกคนดูถ่อมตัวกันมากเลยนะครับ^^>>ผมก็คนนึงแหล่ะที่เข้าสูตรนี้

ว่าแต่หัวข้อนี้มันน่าจะเป็น "ปัญหาคณิตศาสตร์ม.ต้น" ก็จริง..แต่มี "ข้อสอบในโรงเรียนม.ต้น"ด้วยเหรอเนี่ย..คงจะเป็นข้อสอบชีวิตละมั้ง

ขอแก้ไข>>ผมผิดเองฮะเพิ่งจะเห็นว่าอีกหน้ามีข้อสอบเป็นพรืดเลย..ขอโทษนะคร้าบ
__________________
~ i ! ตัวเล็กเล็ก..................หัวใจโต๋โต ! i ~


{ เรียกผมว่า...SUKEZ!! ^^นะฮะ }

27 ธันวาคม 2009 21:59 : ข้อความนี้ถูกแก้ไขแล้ว 3 ครั้ง, ครั้งล่าสุดโดยคุณ \+\SUKEZผู้ยิ่งใหญ่/+/
เหตุผล: เข้าใจผิดฮะ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #40  
Old 27 มกราคม 2010, 09:58
LInDaRMan_BUs's Avatar
LInDaRMan_BUs LInDaRMan_BUs ไม่อยู่ในระบบ
หัดเดินลมปราณ
 
วันที่สมัครสมาชิก: 03 พฤศจิกายน 2009
ข้อความ: 45
LInDaRMan_BUs is on a distinguished road
Default

ของผมมันพอๆกันทั้งคู่(พอไปได้)
แต่เพื่อนของผมหลายคนเป็นจริงแต่บางคนเห็นเก่งทุกวิชา
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #41  
Old 28 มกราคม 2010, 20:27
มัจจุราชแห่งรัตติกาล's Avatar
มัจจุราชแห่งรัตติกาล มัจจุราชแห่งรัตติกาล ไม่อยู่ในระบบ
สมาชิกใหม่
 
วันที่สมัครสมาชิก: 28 มกราคม 2010
ข้อความ: 3
มัจจุราชแห่งรัตติกาล is on a distinguished road
Default

เท่าที่ได้ยินมาวิทย์กับเลขมันไปด้วยกันไม่ใช่เหรอคะ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #42  
Old 28 มกราคม 2010, 20:29
GoRdoN_BanksJunior's Avatar
GoRdoN_BanksJunior GoRdoN_BanksJunior ไม่อยู่ในระบบ
ลมปราณคุ้มครองร่าง
 
วันที่สมัครสมาชิก: 04 กันยายน 2009
ข้อความ: 327
GoRdoN_BanksJunior is on a distinguished road
Default

รู้สึกว่ากระทู้นี้จะpopularมากเลยนะครับ
__________________
Next Mission (Impossible)

: Go To 7thTMO

: เข้าค่ายวิชาการนานาชาติ

คนเราต้องสู้ ถ้าไม่สู้ก็ไม่ชนะ (ถึงสู้ก็ไม่ชนะอยู่ดี)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #43  
Old 20 กุมภาพันธ์ 2010, 20:08
nunin's Avatar
nunin nunin ไม่อยู่ในระบบ
สมาชิกใหม่
 
วันที่สมัครสมาชิก: 07 มกราคม 2010
ข้อความ: 6
nunin is on a distinguished road
Default

แต่เราเก่งวิทย์โง่เลขนะ ช่วยสอนเทคนิคกันบ้างสิ คนมันไม่เก่ง เศร้า
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #44  
Old 21 กุมภาพันธ์ 2010, 11:16
TIGERMATH-MATH TIGERMATH-MATH ไม่อยู่ในระบบ
เริ่มฝึกวรยุทธ์
 
วันที่สมัครสมาชิก: 19 กุมภาพันธ์ 2010
ข้อความ: 12
TIGERMATH-MATH is on a distinguished road
Default

ผมไม่ละคับ
เเต่ผม้กียดภาษามากที่สุด
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
  #45  
Old 22 กุมภาพันธ์ 2010, 21:20
nong_jae's Avatar
nong_jae nong_jae ไม่อยู่ในระบบ
ลมปราณคุ้มครองร่าง
 
วันที่สมัครสมาชิก: 18 มกราคม 2010
ข้อความ: 326
nong_jae is on a distinguished road
Default

สำหรับหนูก็พอไปได้ทั้งสองวิชานะ (ยกเว้นฟิสิกส์)
สองวิชานี้มันต้องมาคู่กันอยู่แล้วหนิ
แต่อังกฤษหนะเมื่อก่อนก็พอได้แต่ตอนนี้อย่าไปพูดถึงมันเลย
__________________
Ice-cream
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความนี้
ตั้งหัวข้อใหม่ Reply


เครื่องมือของหัวข้อ ค้นหาในหัวข้อนี้
ค้นหาในหัวข้อนี้:

ค้นหาขั้นสูง

กฎการส่งข้อความ
คุณ ไม่สามารถ ตั้งหัวข้อใหม่ได้
คุณ ไม่สามารถ ตอบหัวข้อได้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์และเอกสารได้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความของคุณเองได้

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
ทางลัดสู่ห้อง


เวลาที่แสดงทั้งหมด เป็นเวลาที่ประเทศไทย (GMT +7) ขณะนี้เป็นเวลา 22:31


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Modified by Jetsada Karnpracha